Kompozytor i pianista jazzowy. Absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach na wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Jeden z najbardziej utalentowanych i kreatywnych instrumentalistów polskiej sceny muzycznej. Twórczo konsekwentny i bezkompromisowy. Artysta odważnie eksplorujący świat dźwięków i granice harmonii. Współtworzy wiele ciekawych i ważnych zespołów i projektów, dla których nierzadko pisze muzykę. Jako lider autorskiego zespołu wydał kilka płyt między innymi „Creationism”  i “Book of Resonance”. Tworzy w dużej mierze materiał improwizowany przy pomocy syntezatora i przestrojonego fortepianu. Zgłębia role jaką pełni rezonator magnetyczny, który poszerza możliwości wykonawcze i brzmieniowe fortepianu korzystając z nieznanych dotąd technik wydobywania dźwięku, nowych gestów i ruchów ręką na klawiaturze. Cichy wizjoner.

FB and IG at #voicingersteam

Jazz composer and pianist. A graduate of the Academy of Music in Katowice at the Faculty of Jazz and Popular Music. One of the most talented and creative instrumentalists of the Polish music scene. Creatively consistent and uncompromising an Artist who boldly explores the world of sounds and the limits of harmony. He co-creates many interesting and important bands and projects for which he often writes music. As the leader of the original band, he released several albums, including “Creationism” and “Book of Resonance”. He creates mostly improvised material with the help of a synthesizer and a re-tuned piano. He explores the role of the magnetic resonator, which extends the performance and sound possibilities of the piano using hitherto unknown techniques of producing sound, new gestures and hand movements on the keyboard. A silent visionary.

FB and IG at #voicingersteam